Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Ułęż (Ułęż 168, 08-504 Ułęż, fax: 818667028 wew. 11, email: gmina@gminaulez.eu), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Ułęż.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-13.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Walasek, e-mail: informatyk@gminaulez.eu. Można także zadzwonić na numer telefonu 818667028. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących.; 
 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów; 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Ułęż znajduje się pod adresem Ułęż 168, 08-504 Ułęż.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście. Drzwi wejściowe i podjazd do budynku nie są przystosowane do przejazdu dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim.

Przed wejściem do budynku znajdują się schody uniemożliwiający przejazd wózka inwalidzkiego, brak jest barierek. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, lecz mają próg o wysokości 8 cm od zewnątrz i 16 cm od wewnątrz, po otwarciu dodatkowego skrzydła drzwi maja szerokość pozwalającą na przejazd wózka inwalidzkiego.

Dostępność wewnątrz

W wejściu znajduje się korytarz o wymiarach 530 cm x 404 cm, od pozostałej części budynku oddzielony jest kratą przeciwwłamaniową o szerokości 72 cm, które są za wąskie i także uniemożliwiają przejazd wózka inwalidzkiego. Korytarz i pokoje związane z obsługą interesantów znajdują się na dwóch poziomach. Wszystkie sprawy interesantów i osób wzywanych realizowane są na parterze i pierwszym piętrze. Dostęp do budynku i pomieszczeń jest utrudniony dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z uwagi na bariery architektoniczne, tj. progi, brak podjazdów, zbyt wąskie wejścia do budynku i pomieszczeń, wąskie i strome schody na pierwsze piętro. Toaleta na parterze i na piętrze nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Na parterze w korytarzu prowadzącym do toalety znajduje się stopień o wysokości 7 cm. Toaleta jest bardzo wąska i nie ma możliwości wjechania wózkiem inwalidzkim. Brak jest także poręczy

Dostosowania

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Pies przewodnik

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Procedura o wnioskowanie o dostęp do tłumacza polskiego języka migowego

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem lub złożyć wniosek o dostęp do tłumacza PJM osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż
 • wysłać e-mail na adres: informatyk@gminaulez.eu
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:+48 818667028
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania pn: 8:00-16:00, wt-pt: 7:00-15:00

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe

Urząd Gminy Ułęż nie posiada aplikacji mobilnej.