Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Wójt Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Krzysztof Olszak Telefon:(0-81) 866 70 02
Email:
Godziny przyjęć:

Wójt przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy (7.00 - 15.00) w pokoju nr.16


Obowiązki:
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Gminy, w tym wykonywanie budżetu, przygotowywanie i przedkładanie na sesje Rady Gminy projektu budżetu gminy i jego zmian oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
 • podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu admini­stracji publicznej; Wójt może upoważnić swojego Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w swoim imieniu,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy, ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy wykonywanie uchwał Rady Gminy,
 • reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem i organami administracji rządowej,
 • gospodarowanie mieniem gminnym, odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
 • ustalanie Regulaminu organizacyjnego oraz Regulaminu pracy Urzędu i innych dokumentów regulują­cych wewnętrzną działalność Urzędu,
 • załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,
 • gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu, nadzór i koordynacja działania komórek organizacyjnych Urzędu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień wynikających ze Statutu Gminy,
 • akceptacja do wypłaty rachunków, faktur, czeków, przekazów i innych dokumentów finansowych, wynikających z zawartych umów; Wójt może upoważnić Zastępcę lub Sekretarza do ww. czynności.
 •  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójtowi przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy,
194 1
Krzysztof Olszak Telefon:(0-81) 866 70 02
Email:
Godziny przyjęć:

Wójt przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy (7.00 - 15.00) w pokoju nr.16


Obowiązki:
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Gminy, w tym wykonywanie budżetu, przygotowywanie i przedkładanie na sesje Rady Gminy projektu budżetu gminy i jego zmian oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
 • podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu admini­stracji publicznej; Wójt może upoważnić swojego Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w swoim imieniu,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy, ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy wykonywanie uchwał Rady Gminy,
 • reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem i organami administracji rządowej,
 • gospodarowanie mieniem gminnym, odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
 • ustalanie Regulaminu organizacyjnego oraz Regulaminu pracy Urzędu i innych dokumentów regulują­cych wewnętrzną działalność Urzędu,
 • załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,
 • gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu, nadzór i koordynacja działania komórek organizacyjnych Urzędu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień wynikających ze Statutu Gminy,
 • akceptacja do wypłaty rachunków, faktur, czeków, przekazów i innych dokumentów finansowych, wynikających z zawartych umów; Wójt może upoważnić Zastępcę lub Sekretarza do ww. czynności.
 •  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójtowi przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy,
195 2
Krzysztof Olszak Telefon:(0-81) 866 70 02
Email:
519 3
Barbara Pawlak Stanowisko:Wójt Gminy
Telefon:818667028
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek, środa, czwartek i piątek od 7:00 do 15:00


873 4