Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Sekretarz Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Renata Makuch Stanowisko:Sekretarz Gminy
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek - Piatek w godz. 07:00-15:00


Obowiązki:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu w razie nieobecności Wójta,
 2. opracowanie projektów regulaminów i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz propozycja ich zmian,
 3. organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty i stanowiska Urzędu,
 4. przygotowanie po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zakresów czynności dla stanowisk pracy,
 5. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej,
 6. nadzorowanie przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli przez pracowników Urzędu,
 7. koordynacja i organizacja spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych gminy,
 8. zapewnienie właściwego przygotowania materiałów na sesje Rady, - nadzór nad terminowym przekazywaniem do publikacji aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminy,
 9. nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz ustalanie planu urlopów,
 10. tworzenie warunków do szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
 11. prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi realizowanymi przez Urząd,
 12. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego upoważnienia Wójta, wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
 13. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz przepisów wykonawczych w związku z wykonywaniem obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji,
 14. nadzór nad realizacją zadań związanych z dostępem do informacji publicznej, prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej,
 15. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami referendami i spisami,
 16. prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skargi i wnioski składane do Urzędu, koordynowanie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków,
 17. prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta, nadzór nad wdrażaniem uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
 18. wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań w czasie stanu klęski żywiołowej,
 19. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 20. nadzór nad gospodarką komunalną Gminy,
 21. pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 22. zapewnienie ochrony systemów sieci informatycznych i ochrony fizycznej Urzędu,
 23. opracowanie planów kontroli wewnętrznej i prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie
 24. merytoryczne przygotowanie wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych, w tym unijnych oraz ich rozliczenie,
 25. sporządzanie testamentów alograficznych,
 26. zapewnienie informacji o działalności Urzędu, w tym kontaktu (współdziałanie) z prasą, radiem i telewizją,
 27. zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,
 28. prowadzenie spraw związanych z wyborami do samorządu wiejskiego oraz prowadzenie dokumentacji związanej z współpracą Rady Gminy z sołectwami,
 29. nadzór nad przestrzeganiem prawidłowych warunków pracy, zasady bhp i p.poż. w Urzędzie
 30. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
0 1
Renata Makuch Stanowisko:Sekretarz Gminy
Telefon:0818667106
Email:
Obowiązki:

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

1)     opracowywanie projektów zmian Regulaminu,

2)     opracowywanie projektów podziału zadań na stanowiska pracy,

3)     opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy,

4)     nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

5)     przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

6)     nadzór nad przygotowywaniem projektów Zarządzeń Wójta,

7)     wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników  bezpośrednio mu podległych,

8)     koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

9)     i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

10)przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11)realizacja spraw z zakresu  ochrony informacji niejawnych,

12)prowadzenie spraw z zakresu bhp.

13)wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

519 2
Renata Makuch Stanowisko:Sekretarz
Telefon:0818667106
Email:
Obowiązki:

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu;

2) opracowywanie projektów podziału zadań na stanowiska pracy;

3) opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy;

4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw   

    związanych z doskonaleniem kadr;

5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy    Urzędu;

6) nadzór nad przygotowywaniem projektów Zarządzeń Wójta;

7) nadzoruje czas pracy i dyscyplinę pracowników;

8) nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej;

9) współpracuje z Radą Gminy i nadzoruje właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji;

10) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;

11) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

12) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

873 3