Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Skarbnik Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Zofia Wstawska Telefon:818667028
Email:
0 1
Zofia Wstawska Stanowisko:Skarbnik Gminy
Telefon:818667028
Email:
Obowiązki:

Do zadań Skarbnika należy:

1)     wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie  rachunkowości,

2)     kierowanie pracą referatu Finansowo -Księgowego,

3)     nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

4)     kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5)     współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

6)     współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

7)     wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

519 2
Zofia Wstawska Stanowisko:Skarbnik
Telefon:818667028
Email:
Obowiązki:
 1. kierowanie pracą Referatu Finansowo- Księgowego;
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 3. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy w referacie oraz przez jednostki organizacyjne Gminy;
 4. zgodne z obowiązującymi przepisami stosowanie , obiegu dokumentów księgowych  oraz ich archiwizacja;
 5. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostek;
 6. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, dokonywanie analiz i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji;
 7. dokonywania w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian;
 8. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez Wójta Gminy
  z zakresu finansów publicznych;
 9. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie  zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 10. współdziałanie w opracowywaniu budżetu;
 11. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
 12. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy;
 13. prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 14. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań  wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
873 3